Катедрата по турски език избра отново доц. д-р Мийрям Салим

Вчера в Катедрата по турски език и литература при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе избор за ръководител на звеното.

Изборът се проведе поради изтичане на четиригодишния мандат на доц. д-р Мийрям Салим, която беше единственият номиниран кандидат.

Катедрата гласува доверие доц. д-р Мийрям Салим с пълно мнозинство.

Доц. д-р Мийрям Салим е родeна в гр. Шумен. Средното си образование завършва в СОДУ „Нювваб“, гр. Шумен. През 1998 г. се дипломира от специалност „Турска филология“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“. От 1999 г. е преподавател в Катедрата по турски език и литература към същия университет.  През 2007 г. защитава дисертация на тема „Развитието на фонетичната система на книжовния турски език през ХIX в. – началото на ХX в. (въз основа на писмени източници)“ и придобива докторска степен. От 2014 г. заема академичната длъжност „доцент“ в Катедрата по турски език и литература на Шуменския университет. Научните и интереси са в областта на историческата лингвистика, османотурската епиграфика и текстология, съвременния турски език и културология. Доц. Салим е университетски преподавател с натрупан опит и със задълбочени филологически познания. Тя автор на множество научни разработки, приносите на които се нареждат сред изследванията по тюркология, туркология и османистика в България и в чужбина.