Жената в алевийско-бекташийската култура

Една от най-отличителните характеристики на алевийско-бекташийската традиция като интепретация на исляма е мястото на жената в нея. При досег с нея в миналото и в по-ново време на всички правело впечатление активното присъствие на жената и в религиозния ритуал, и в социално-битовия живот на алевийско-бекташийската общност. Алевийско-бекташийската култура и като религиозно-мистична философия, и като социална организация на живота, не прави разграничение по пол, а поставя в центъра човека. Това възприятие се подхранва от различни източници. В алевизма-бекташизма Бог е Бог на всички, религиозното поклонение е достъпно за всички и затова на религиозните ритуали на тази традиция мъжете и жените участват наравно. В джема мъжът и жената заедно се молят на Бога, заедно изпълняват религиозните обредни песни, заедно изпълняват религиозния обред семах.

Това може би е най-яркия символ, че пред Всевишния /Бог/ всички са равни. Алевийско-бекташийската интепретация на исляма допуска също така, че светостта е достъпна и за мъжете, и за жените. Затова наред с посветени в учението и духовно извесени мъже, които се почитат като светци, в тази традиция има и жени, които се почитат като светици. Несъмнено, на първо място сред почитаните жени е Хазрети Фатима- дъщерята на Пророка Мохамед и съпругата на Хазрети Али. Житието на Хаджи Бекташ пък приписва на една жена разпознаването на светостта на Хаджи Бекташ, когато той се установява в с.Сулуджакарахьоюк в Мала Азия. Тя е известна като Кадънджък Ана или Хатун Ана. Сред жените светици в най-близкия район тук трябва да посочим например Къз Ана Султан, която е почитана като светица и чието текке е било посещавано често и то най-вече от жените.

Жени светици, на които са посветени тюрбета, има и в други места на България – Родопите, Дуловско. За текке на една праведна жена Ана баджъ в Хасковско пък в 17 век споменава пътеписецът Евлия Челеби. В изворите има информация и за други жени светици – патрони на теккета. Жената е важна фигура в алевийско-бекташийската общност и в ново време.

Днес жените имат немалка роля за поддържането на обичаите, традициите, единството и семейството и дори участват активно и на по-високо ниво в живота на общността. Най-яркият пример за мястото на жената в ритулната обредност на тази общност е празникът Хъдръллез, който всъщност е оснвоно женски празник. Именно жените са сред активните изпълнителки на ритуалните песни- нефеси, на песните с битово съдържание, на изпълнението и пресъздаването на различните обреди.

Несъмнено мястото на жената в алевийско-бекташийската религиозна и социална традиция е индикаторът както за неговата универсалност като ценностна система, така и ключът към неговата адаптивност към съвремения свят. 

Източник: Bizimgazete.bg