Дискусия за майчиния език в Ардино

По случай Международния ден на майчиния език – 21 февруари в Ардино се проведе среща-дискусия на тема „Изучаването на майчин език в община Ардино – състояние, проблеми, възможни решения”. Срещата е по инициатива на кмета на общината Ресми Мурад и председателя на местния парламент Сезгин Байрям. В нея се включиха директори на учебни заведения, преподаватели, ръководни дейци, председатели и секретари на читалищни настоятелства, общественици, родители и граждани.

Участниците засегнаха съществуващите проблеми при изучаването на майчиния език. Сред тях липса на учебници и учебни помагала, както и на мотивация за изучаване на майчин език от страна на учениците и родителите. Нормативно не е уредена организацията на дейността, няма държавен образователен стандарт за малцинствен език, който да е обезпечен финансово и нормативно. Делегираните бюджети в общинските училища не стимулират и не създават условия за по- оптимално изучаване на майчиния език.

Други проблеми, които бяха очертани в рамката на дискусията бяха недостигът на квалифицирани учители по турски език , поради липса на прием във висшите учебни заведения. Недостатъчна контролна методическа дейност от МОМН , РИО на МОМН и липса на правомощия на общините за тази дейност.

В община Ардино майчин език се изучава от 54 ученици в 6 групи по СИП/ЗИП с двама учители по турски език, а останалите учители са с допълване на норматива.

Зам.-председателят на Обществения съвет за закрила на културното наследство в Ардино Селяхидин Карабашев представи мултимедийна презентация на тема „Майчиният език – наша отговорност”.

Присъстващите единодушно се обединиха, че във връзка с горепосочените проблеми е наложително да бъдат създадени нормативни организационни, финансова и материална предпоставка за задължително гарантирано изучаване на майчин език (малцинствен език). Регламентиране на статута на учителя по майчин език. Въвеждане на държавен стандарт по майчин език – 4 часа седмично.

Международният ден на майчиния език е обявен на Генерална конференция на ЮНЕСКО през ноември1999 година с цел насърчаване на езиковото и културното многообразие и многоезичието.

Източник: Кърджали Хабер